ความยั่งยืนของบริษัท

E-Environment

S-Social

G-Governance

นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลนโยบายต่างๆ ภายในองค์กร
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
นโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กร
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
นโยบายความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
คู่มือกรรมการ
นโยบายเกี่ยวกับการประชุม
นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
นโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน
นโยบายการแจ้งเบาะแส
นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ และ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
นโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
แนวทางปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการใหม่ และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่