คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561