นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
บทที่ 1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับบุคลากร บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
บทที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
บทที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าและคู่สัญญา
บทที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ
บทที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
บทที่ 6 การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย
ประกาศที่ 001-2565 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล_000203