ผลการลงคะแนนเสียง

ปี รายการ ดาวน์โหลด
2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เปิดไฟล์
2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เปิดไฟล์
2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เปิดไฟล์
2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เปิดไฟล์
2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เปิดไฟล์