คุณธงชัย ตันสุทัตต์
คุณธงชัย ตันสุทัตต์กรรมการผู้จัดการ
คุณวิมล วงษ์จันทร์
คุณวิมล วงษ์จันทร์ผู้จัดการฝ่ายผลิต
คุณลักขณา ร่มรื่น
คุณลักขณา ร่มรื่นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณวัชร วิทยฐานกรณ์
คุณวัชร วิทยฐานกรณ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณสมชัย ลิมป์พงศ์สวัสดิ์
คุณสมชัย ลิมป์พงศ์สวัสดิ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณชาตรี จีนสายใจ
คุณชาตรี จีนสายใจผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร
คุณฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชรเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์