พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) “PDG” วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
เวลา 9:00 น.-10:20 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย