อบรมการปลูกจิตสำนึกในความสูญเสีย วันที่ 21 เมษายน 2566