วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : เราจะมุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบ ต่อผู้บริโภคและสังคม

พันธกิจ

: เราจะมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคม และชุมชนจะได้รับรวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม