ผลการลงคะแนนเสียง

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2566

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2565

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2564

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2563

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2562

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2561