ความเป็นมา

2564

ปี พ.ศ. 2564

 • ได้รับการรับรองระบบด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท Intertek Certification Ltd.
 • ได้รับการรับรองใบประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
 • ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต “CAC”
 • บริษัทได้รับการประเมิน CG อยู่ในเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว
 • บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2021 ในกลุ่ม “Company Performance Awards”  mai market Capitalization up to THB 1.5 bln.

2563

ปี พ.ศ. 2563

 • ก่อสร้างโรงงาน (สาขาสุรินทร์) เมื่อเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตอีสานใต้

2562

ปี พ.ศ. 2562

 • บริษัท ได้รับการประเมิน CG อยู่ในเกณฑ์ ระดับ 4 ดาว (ดีมาก)
 • ได้รับการจัดอันดับจากตลาดหลักทรัพย์ในงาน mai Forum 2019
  • หุ้นแกร่งมีกำไรติดต่อกันทุกปี อย่างน้อย 5 ปี
  • หุ้นที่มี ROE เฉลี่ย 5 ปี มากกว่า 10% (2557 – 2561)
  • หุ้นที่ให้ปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี ติดต่อกัน 3 ปี (2559 – 2561)

2561

ปี พ.ศ. 2561

 • เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Preform (พรีฟอร์ม) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
 • บริษัท ได้รับการรับรองจากโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “CAC”

2559

ปี พ.ศ. 2559

 • ได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท Intertek  Certification Ltd.

2558

ปี พ.ศ. 2558

 • ได้รับการรับรองใบประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
 • จ่ายเงินปันผล 48.60 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในช่วง ก.ค.– ธ.ค. 2557 และในช่วง ม.ค.– มิ.ย. 2558

2557

• ปี พ.ศ. 2557

 • เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทฯสามารถนำหุ้นสามัญ
  ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สามารถ ซื้อ – ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
 • 2557 จ่ายเงินปันผล 18.90 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในช่วง ม.ค. – มิ.ย. 2557

2556

ปี พ.ศ. 2556

 • บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555

ปี พ.ศ. 2555

 • 2548-2555  บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องอีก 25 สายการผลิตในช่วงปี 2548-2555

2553

ปี พ.ศ. 2553

 • บริษัท ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบ GMP จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด

2550

ปี พ.ศ. 2550

 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรีแอนด์เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด

2547

ปี พ.ศ. 2547

 • บริษัทฯ ได้สร้างอาคารผลิตพื้นที่ 2,700 ตรม. โดยสามารถรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 50% (เปอร์เซ็นต์)

2535

ปี พ.ศ. 2535

 • บริษัท พรอดดิจิ จำกัด ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 30 ล้านบาท บริษัทฯ เริ่มการผลิตโดยเครื่องจักรอเมริกาด้วยกำลังการผลิต 50 ตัน
  วัตถุดิบ/ต่อเดือนและได้สร้างอาคารคลังสินค้า 2,400 ตรม. สำหรับการเก็บสินค้า