คณะผู้บริหาร

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

คุณ ธงชัย ตันสุทัตต์

กรรมการผู้จัดการ

คุณ วิมล วงษ์จันทร์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

คุณ สมชัย ลิมป์พงศ์สวัสดิ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณ ชาตรี จีนสายใจ

ผู้จัดการพัฒนาควบคุมคุณภาพ

คุณ วารุณี บัวใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า

คุณ วัชร วิทยฐานกรณ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณ ลักขณา ร่มรื่น

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)