คณะกรรมการบริษัท

คุณประยูร  บุญประเสริฐ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

คุณทิพวรรณ อุทัยสาง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณพิกุล ทักษิณวารจาร

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์

กรรมการอิสระ

คุณเพื่อนรัก น่าคบ

ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงระดับองค์กร

คุณธงชัย ตันสุทัตต์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา

กรรมการ

คุณวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

กรรมการ

คุณวัชร วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

คุณพาชัย จันทร์พิทักษ์

กรรมการ