โครงการ “ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ”
ณ.โรงเรียนบ้านเนินพยอม จ.ประจวบคีรีขันธ์วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556