ข่าวที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์

2563 / 2020 ดาวโหลดไฟล์
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และมาตราการ
และแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ บนเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
กำหนดวันประชุม กำหนดวันรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสแรกประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ดาวน์โหลด
แจ้งยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี 2562 (F45)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระและรายชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการในการประชุม AGM ปี 63
ดาวน์โหลด

 

2561 / 2018 ดาวโหลดไฟล์
วันหยุดประเพณีประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
และชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จากผลการดำเนินงาน ม.ค-มิ.ย 61)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสที่สองประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสแรกประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
การแจ้งผลเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
ดาวน์โหลด

 

2560 / 2017 ดาวโหลดไฟล์
วันหยุดประเพณีประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 3 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาส 2 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
ดาวน์โหลด
การแก้ไขวันหยุดประเพณีประจำปี
ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ
ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
ดาวน์โหลด

 

2559 / 2016 ดาวโหลดไฟล์
การแก้ไขวันหยุดประเพณีประจำปี
ดาวน์โหลด
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดาวน์โหลด
รายงานผลจากการเพิ่มทุน 2
ดาวน์โหลด
รายงานผลจากการเพิ่มทุน 1
ดาวน์โหลด

 

2558 / 2015 ดาวโหลดไฟล์
การแก้ไขวันหยุดประเพณีประจำปี
ดาวน์โหลด
การแจ้งผลเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมปี
ดาวน์โหลด
รายงานผลจากการเพิ่มทุน 2
ดาวน์โหลด
รายงานผลจากการเพิ่มทุน 1
ดาวน์โหลด