วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562