“PDG Care Challenge #1” 1 วัน 1 ตัน ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนคืนชีวิตสัตว์น้ำ

ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562