หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล

 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2560

ดาวน์โหลด