ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ

(ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)