ประวัติความเป็นมา

Get a free quote

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 30 ล้านบาท บริษัทฯ เริ่มการผลิตโดยเครื่องจักรอเมริกาด้วยกำลังการผลิต 50 ตัน 
วัตถุดิบ/ต่อเดือนและได้สร้างอาคารคลังสินค้า 2,400 ตรม. สำหรับการเก็บสินค้า

บริษัทฯ ได้สร้างอาคารผลิตพื้นที่ 2,700 ตรม. โดยสามารถรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 50% (เปอร์เซ็นต์)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรีแอนด์เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบ GMP จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด

บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องอีก 25 สายการผลิตในช่วงปี 2548-2555

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทฯสามารถนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สามารถ ซื้อ – ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
จ่ายเงินปันผล 18.90 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในช่วง ม.ค. มิ.ย. 2557

จ่ายเงินปันผล 48.60 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในช่วง ก.ค.ธ.ค. 2557 และในช่วง ม.ค. มิ.ย. 2558

ได้รับการรับรองใบประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2

บริษัท ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท Intertek Certification LTD.

จ่ายเงินปันผล 21.60 จากผลการดำเนินงานในช่วง ม.ค – มิ.ย 59

 

จ่ายเงินปันผล 45.90 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในช่วง ก.ค - ธ.ค 59