คณะกรรมการบริษัท

คุณประยูร บุญประเสริฐ

กรรมการอิสระ

คุณทิพวรรณ อุทัยสาง

กรรมการอิสระ

คุณพิกุล ทักษิณวารจาร

กรรมการอิสระ

ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์

กรรมการอิสระ

คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

คุณธงชัย ตันสุทัตต์

คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา

คุณวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

คุณวัชร วิทยฐานกรณ์