ข้อมูลที่สำคัญ

ชื่อ บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโรงงาน
7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ (034) 332611-2 , (034) 228298-300 โทรสาร (034) 332613
WWW.PRODIGY.CO.TH
ประเภทธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก (ขวด PET)
เลขทะเบียน
0107556000388
ทุนจดทะเบียน
135,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท     หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
135,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท     หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที่ 93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000  โทรสาร (02) 0099992
ผู้สอบบัญชี
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4523
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ (02) 264-9090  โทรสาร (02) 264-0789-90
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท เอทีแอนด์เอ แมเนจเมนต์ จำกัด
เลขที่ 156 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (02) 950-8325 โทรสาร (02) 950-8325