การอบรมพัฒนาบุคลากร

การอบรมพัฒนาบุคลากร2017-07-08T14:46:03+07:00

การอบรมพัฒนาบุคลากร

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2562

การอบรม GMP , HACCP 2562

การอบรม วันที่ 23/08/62 การอบรม วันที่ 30/08/62

การอบรม 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

รอบที่ 1 รอบที่ 2

อบรม การปรับปรุงงาน ด้วยการวัดและวิเคราะห์งาน

การอบรม 7 Waste 2561

7 Waste รุ่นที่ 1 วันที่ 12/10/2561

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2561

การฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 2561

การอบรม ISO 9001 : 2015, GMP, HACCP ปี 2561

การอบรบเม็ดพลาสติก PLA

การอบรมการใช้เม็ดพลาสติก PLA โดย บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด